درمان کک و مک صورت

بروز کک و مک به دو شکل کلی می باشد: الف : کک و مک مادرزادی   ب : کک و مک ایجاد شده بعد از سنین کودکی به  بالا   درمان کک و مک چیست: مورد الف :  برای از بین بردن کک و مک مادرزادی درمان گیاهی خاصی وجود ندارد.بلکه نتیجه های بهتر…