لک های سفید و لک های سیاه پوست

علت بروز لکه های سفید روی پوست که نامهای مختلفی دارد مانند ویتیلیگو ، برص یا پیسی  از نظر طب جدید هنوز مشخص نیست ولی در طب قدیم و از نظر اطبا و حکماء قدیم  مخصوصا ابن سینا سبب بوجود آمدن این لکه ها ازدیاد صفرا در بدن بوده است . یعنی هر زمان که…